Index:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Naleving en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:

Er is een overeenkomst gesloten tussen de consument, digitale inhoud en / of diensten bij het sluiten van een derde partij over de basisverzekering. die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument; zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
Consument: de natuurlijke persoon die handelt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die worden geproduceerd en in digitale vorm geleverd;
Duurovereenkomst: een overeenkomst of overeenkomst voor zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – daterend van het e-mailadres – dat stelt de consument van de ondernemer in staat om voor eigen rekening toegang te krijgen tot informatie of maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en aan consumenten aangeboden producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand;
Overeenkomst tussen ondernemer en consument komt tot stand in het kader van een georganiseerd systeem voor producten , digitale inhoud en / of diensten is o Ne of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: de Love I van deze voorwaarden bevat een Europees modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer in dezelfde ruimte hoeven samen te komen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer, bepaalde aanvulling met handelsnaam);

Monarc Healthcare B.V.
Noordeinde 94a
2514 GM Den Haag
Nederland
KvK-nummer: 61856320
BTW-nummer: NL145842356B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op iedere bijeenkomsten op afstand tussen ondernemer en consument.
Deze tekst is van toepassing op de consument. Het is de bedoeling dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om er een te verstrekken en dat dit op verzoek van de consument is.
Specifiek de afstand of de afstand van de klant van het risico van het einde van het einde van het einde van de de mens van de klant kan op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Het is niet mogelijk om een ​​overeenkomst te sluiten en te laten bestaan.
Indien deze specifieke verplichting ook bestaat, zijn de bepalingen van toepassing op de toepasselijkheid van de toepasselijkheid van de toepasselijke bepalingen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van het aanbod. aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zal hij zorg voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
De ondernemer kan zich – binnen de wet – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn. voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zendt de volgende gegevens aan de consument uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke mededeling omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de kosten van levering; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
als de consument een herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Voor producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een derde partij vooraf door de consument aangewezen, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde , heeft het laatste product ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag op waarvan de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd. de vorige leden van dit artikel.
Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen. na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan het product dat verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. de overeenkomst.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen. dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, dat de consument het product terugzendt of overhandigt aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenkomstig de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De directe kosten van terugzending komen voor rekening van de consument. het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk hierom verzocht te hebben het verrichten van de dienst of het leveren van niet verkoopklaar gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of hoeveelheid tijdens de bedenktijd aanvangt, de consument is de ondernemer een met dat deel evenredige bedrag verschuldigd van de verbintenis die de ondernemer is nagekomen op het moment van opzegging, vergeleken met het volledig nakomen van de verbintenis.
De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of levering van water, gas of elektriciteit, welke niet gereed gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt rawal, de vergoeding van kosten of het modelformulier voor herroeping, of;
de consument heeft niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd verzocht .
De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de nakoming van de overeenkomst voordat de einde van de bedenktijd;
hij heeft bij het verlenen van zijn toestemming niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt om langs elektronische weg te herroepen, stuurt hij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle door de consument gedane betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht. ondernemer voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt dezelfde betaling. methode die de consument voor terugbetaling heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De vergoeding is kosteloos voor de consument.
Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling betekent een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de periode van uitvoering een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; overeenkomst en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die onherroepelijk vermengd zijn met andere producten na er levering door hun aard;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de markt schommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een aanvullende garantie van de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens de consument kan doen gelden. handelaar op basis van de overeenkomst indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij de consument bepaalde rechten of vorderingen die verder gaan dan wettelijk vereist is in het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen. .

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één keer. maximaal maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als door hem aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Extensie:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
in afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden worden verlengd. De consument die deze verlengde overeenkomst sluit, kan de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur voor het regelmatig invoeren van dag- en dagbladen en tijdschriften. kranten, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de bedenktijd te worden voldaan. de overeenkomst. Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden de consument nimmer tot betaling verplichten. meer dan 50% vooraf. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in betaalgegevens onverwijld te melden. verstrekt of opgegeven aan de ondernemer.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, dan is dit nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de niet-tijdige betaling en de ondernemer de consument een bedenktijd heeft verleend. 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is na het niet betalen binnen deze termijn van 14 dagen de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500, – en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan ten behoeve van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.